Prace budowlane – Piękna Góra 5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentów, remont opaski wokół budynku, remont wiatrołapu, wymiana okien piwnicznych oraz remont pomieszczenia kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

w Piękniej Górze 5, 11-500 Giżycko

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji
i ocieplenia fundamentów, remontu opaski wokół budynku, remontu wiatrołapu, wymiany okien piwnicznych oraz remontu pomieszczenia kotłowni
w budynku mieszkalnym zgodnie
z przedmiarem
oraz zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko
ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia
1906-2020r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 5.

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres oferty nie objęty przedmiarem:

  1. Remont istniejącego wiatrołapu:

    rozbiórka istniejącego wiatrołapu

    – odbudowa wiatrołapu (wykonanie nowych fundamentów, ocieplonych styrodurem gr. 5cm, wykonanie nowych ścian zewnętrznych z betonu komórkowego gr. 24cm, ocieplonych styropianem gr 15cm, wykonanie nowego dachu konstrukcji drewnianej, dwuspadowego krytego blachą trapezową)

  2. Remont pomieszczenia kotłowni:

    naprawa tynków i malowanie ścian i sufitu

    – wymiana sworznia w drzwiach kotłowni

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, który powinien być pomocny
w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podany przedmiar przed złożeniem oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Piekna Góra 5 -przedmiar