Prace budowlane – Piękna Góra 4A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

w Piękniej Górze 4A, 11-500 Giżycko

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie
z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać listownie na adres: ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
505-2020 r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4A.

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, który powinien być pomocny
w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podany przedmiar przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Piekna Gora 4A – Dach ( blachodachowka) – PRZEDMIAR