Prace budowlane – Nowowiejska 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

  1. WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW, WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
  2. DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL. NOWOWIEJSKA 3 W GIŻYCKU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji pionowej fundamentów, wykonania opaski wokół budynku oraz docieplenia budynku zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego (dwa kosztorysy).

Wspólnota Mieszkaniowa dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 21–09-2018r. do godz. 1000. Wyboru ofert dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 3.

 

Nowowiejska 3 – przedmiar – remont elewacji z dociepleniem.kst

Nowowiejska 3- przedmiar – izolacja fund. opaska.kst