Prace budowlane – Moniuszki 18 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERTY NA WYKONANIE :

REMONT KOMINÓW

Zamawiającym jest :

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Moniuszki 18 w Giżycku

NIP 845-17-24-388, Regon 510920846

Przedmiotem  jest remont kominów wraz z wyposażeniem kanałów wentylacyjnych w turbowenty oraz ich ocieplenie ponad dachem.

Termin wykonania  – do 30.09.2017 r.

Wymagane dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty; 2) kosztorys ofertowy;
3) zatwierdzony wzór umowy na wykonanie robót

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR, 11-500 Giżycko, Plac Grunwaldzki 11 w terminie do dnia 27-06-2017r. do godz. 1300. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 18 w Giżycku

Telefon do kontaktu : 519 727 910

Formularz oferty

Przedmiar

Wzór umowy