Prace budowlane – Mickiewicza 31A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 31A W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 29-11-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 31A.

 

Mickiewicza 31A – przedmiar robót na remont dachu