Prace budowlane – Kętrzyńskiego 2

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Kętrzyńskiego 2, Nr 366, w Giżycku

II Przedmiot zamówienia :

Wymiana poziomów wodnych z zaworami podpionowymi w piwnicach budynku

Wspólnoty Mieszkaniowej Kętrzyńskiego 2 w Giżycku

III Zakres prac:

1. demontaż starego rurociągu instalacji wodnej z zaworami w piwnicy budynku -od wodomierza głównego do pionów

2. montaż nowego rurociągu wodnego z rur stalowych ocynkowanych – po starej trasie z przygotowaniem miejsca pod wodomierz szt 1

3. montaż zaworów podpionowych – kulowych wzmocnionych

4. izolacja rurociągu – ochrona przed zamarzaniem

5. zamurowanie , zatynkowanie i podmalowanie w razie potrzeby przebić oraz uprzątnięcie

terenu po zakończeniu prac

 

 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

organizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania

  • organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;

  • uporządkowanie pomieszczeń , urządzeń i armatury po robotach,

  • zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • zabezpieczenie miejsca pracy,

  • odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

IV Termin realizacji :

31.05.2015

V Opis przygotowania oferty i informacja o udzielaniu wyjaśnień

1. Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót ( odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się możliwość . roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

1.1 W celu obejrzenia instalacji wodnej podlegającej wymianie, prosimy kontaktować się z Panem : Bogusławem Zasłoną – mieszkanie nr 1

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest P. Małgorzata Kraśnicka –

tel. 87-428-25-98

VI Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz oferty cenowej

  2. Podpisany wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , dostarczona najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

VII Miejsce , termin składania i otwarcia ofert ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Administratora sp. z o. o. w Giżycku ,

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

  1. Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2015 godz. 10:00

  2. Otwarcie ofert – dn. 27.03.2015 godz. 10:10 – siedziba Administratora sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3 , pok. nr 8

VIII Kryterium oceny ofert:

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT oraz wiarygodność Firmy i jakość wcześniej wykonywanych robót.

Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę może być negocjowana przed podpisaniem umowy .

Po tym czasie cena jest ostateczna i nie będzie negocjowana

Przed podpisaniem umowy uzgodniona będzie kwestia nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót.

Zamawiający o wyborze oferty powiadomi Wykonawców indywidualnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.