Prace budowlane – Kętrzyńskiego 11 / Traugutta 16 w Giżycku.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Termomodernizacja elewacji budynku Traugutta 16/ Kętrzyńskiego 11 od strony ulicy – dwie ściany

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji elewacji budynku  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (uwaga : zmiana grubości styropianu : styropian gr. 12 cm lambda min 0,036 [W/(mK)])

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1707-2019r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 16/ Kętrzyńskiego 11

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Traugutta 16 / Kętrzyńskiego 11 – Przedmiar robót na remont elewacji z dociepleniem