Prace budowlane – Aleja Wojska Polskiego 13A w Giżycku

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERTY NA WYKONANIE :

REMONTU KOMINÓW

Zamawiającym jest :

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 13A w Giżycku

      NIP 845-18-43-466, Regon 519587302

Przedmiotem  jest wykonanie remontu kominów ponad dachem

Termin wykonania  – do 15.09.2017 r.

Wymagane dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty; 2) kosztorys ofertowy; 3) kserokopia polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 4) zatwierdzony wzór umowy na wykonanie robót

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR, 11-500 Giżycko, Plac Grunwaldzki 11    w terminie do dnia 24-05-2017r. do godz. 14 00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 13A w Giżycku

Telefon do kontaktu : 519 727 910

Przedmiar

Formularz ofertowy

Wzór umowy