Prace budowlane – Aleja 1 Maja 4a w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy al. 1-go Maja 4a w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania izolacji pionowej fundamentów budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie bądź w biurze: ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
 w terminie do dnia 02-09-2020 r. do godz. 13.00. Wyboru oferty dokona Wspólnota Al. 1-go Maja 4a

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje:

  – rozebranie opaski betonowej przy budynku.

  – wykopy przy odkryciu istniejących fundamentów.

  – skucie zmurszałych tynków, uzupełnienie nowych

  – odgrzybienie, gruntowanie i dwukrotne ułożenie bitumicznej izolacji powłokowej zgodnie z systemem producenta ściany o powierzchni 224  m2.

  – ocieplenie ścian budynku styropianem Aqua gr. 5 cm, ułożenie folii kubełkowej.

  zasypanie wykopu.

  – wykonanie nowej opaski przy budynku z płytki chodnikowej 50×50 ( + obrzeże betonowe gr. 6 cm) 65 m2.

 2. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 6. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 7. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 8. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Uwagi:

            Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.     Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.