Prace budowlane – 3-go Maja 4 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. 3-GO MAJA 4 W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 27-03-2017r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 4.

3-go Maja 4 – Przedmiar robót na remont klatek schodowych