Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji i remontu budynków Wodociągowa 15,17 i Olsztyńska 6A w Giżycku zgodnie z audytami energetycznymi

           Giżycko, dn. 06.10.2016 r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3

11-500 Giżycko

                                                            

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Dotyczy: złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla termomodernizacji  i remontu budynków: Wodociągowa 15, 17 i Olsztyńska 6A w Giżycku zgodnie z audytami energetycznymi.

 

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji i remontu budynków Wodociągowa 15,17 i Olsztyńska 6A w Giżycku zgodnie z audytami energetycznymi (audyty w załączeniu).

  1. Zakres rzeczowy zadania:

            1) Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych termomodernizacji wszystkich niezbędnych branż w zakresie dostosowanym do zakresu prac wynikających z audytów oraz     wymaganych – powiązanych z zadaniem termomodernizacyjnym potrzeb remontowych –      zakres ten będzie podlegał uzgodnieniom z inwestorem.

2) Sporządzenie przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego. Należy sporządzić w       układzie branżowym, jako oddzielnie opracowania dla poszczególnych rodzajów robót.             Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w           późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

3)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę       Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku        późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane

5) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie: stwierdzenia w toku realizacji robót            budowlanych             zgodności ich realizacji z projektem, uzgodnienie możliwości wprowadzania        robót   zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli takie rozwiązania zostaną zgłoszone przez kierownika robót, inspektora.

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

1) w formie papierowej w czterech egzemplarzach.

2) w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf

 

  1. Termin realizacji zamówienia

1) Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie:

–  do 30 listopada 2016r.

 

2) Termin składania ofert upływa 14.10.2016r. o godz. 11.00

3) Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.

4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ADMINISTRATOR Sp. z. o. o. ul.      Pocztowa 3, 11-500 Giżycku w dniu  14.10.2016r. o godz. 11.05

5) Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Krzysztof Konopka – Inspektor Techniczny

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3

tel.  87 428 25 80

 

6) Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla  siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko        wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu    umowy na opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się  możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów  niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

 

 

Otrzymują:

  1. a/a

 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-dokumentacja

1-audyt_olsztynska

2-obl-zapotrzebowania-i

3-obl-zapotrzebowania-ii

4-obl-zapotrzebowania-iii

5-obl-zapotrzebowania-iv

6-obl-zapotrzebowania-v

7-obl-zapotrzebowania

8-wskazniki-olsztynska

9-zestawienie

10-audyt_wodociagowa15

11-obl-zapotrzebowania-i

12-obl-zapotrzebowania-ii

13-obl-zapotrzebowania-iii

14-obl-zapotrzebowania-iv

15-obl-zapotrzebowania-v

16-obl-zapotrzebowania

17-wskazniki-wodociagowa-15

18-audyt_wodociagowa17

19-obl-zapotrzebowania-i

20-obl-zapotrzebowania-ii

21-obl-zapotrzebowania-iii

22-obl-zapotrzebowania-iv

23-obl-zapotrzebowania-v

24-obl-zapotrzebowania

25-wskazniki-wodociagowa-17