Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz projektowej na remont i przebudowę instalacji WLZ i ADM, oświetlenia klatki schodowej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Owsiana 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz projektowej na remont i przebudowę instalacji WLZ i ADM, oświetlenia klatki schodowej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Owsiana 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  opracowania dokumentacji kosztorysowej oraz projektowej na remont i przebudowę instalacji WLZ i ADM, oświetlenia klatki schodowej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Owsiana 6 w Giżycku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
29-08-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Owsiana 6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

  1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej remontu i przebudowy instalacji WLZ i ADM, oświetlenia klatki schodowej oraz instalacji domofonowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami (budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej).

  2. Dokumentacja powinna uwzględniać przeniesienie liczników z lokali.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych prac zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.