Montaż wentylatorów wyciągowych w piwnicy budynku przy ul. Warszawska 22 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Montaż wentylatorów wyciągowych w piwnicy budynku przy ul. Warszawska 22 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  montażu wentylatorów wyciągowych budynku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
01-06-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 22.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Montaż 7 szt. wentylatorów w istniejącej instalacji wyciągowej w komórkach lokatorskich piwnicy.

  Wentylatory powinny być dostosowane do pracy ciągłej, niskoszumowe i charakteryzujące się cichą pracą oraz energooszczędnością.

  Istniejąca instalacja wywiewna wykonana jest rur PVC o średnicy 160mm.

 2. Wykonanie instalacji zasilającej wentylatory wraz z zabezpieczeniami. Istniejąca instalacja piwnicy 24V.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 7. Wykonawca w ofercie określi okres gwarancji.