Montaż ław i stopni kominiarskich w budynku przy ul. Okrzei 4A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Montaż ław i stopni kominiarskich w budynku przy ul. Okrzei 4A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  montaż ław i stopni kominiarskich  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
10-08-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 4A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

– montaż ław i stopni kominiarskich z elementów systemowych stalowych, ocynkowanych w kolorze pokrycia, umożliwiających dostęp do wszystkich kominów

montaż elementów komunikacji dachowej między dachami znajdującymi się na różnych poziomach w uzgodnieniu z Zakładem kominiarskim w Giżycku – Spółdzielnią „Kominiarz” Olsztyn

 

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

DCIM199C23HDYUN_0003.