Ekspertyza techniczna – ulica Żeglarska 2,4,6 / Kolejowa 22A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego drenażu odwadniającego przy ul. Kolejowej 22A oraz Żeglarskiej 2,4,6 w Giżycku.

W zakres ekspertyzy wchodzi:

1. Analiza projektu wykonawczego drenażu

2. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego

3. Porównanie stanu istniejącego z projektem

4. Ocena stanu technicznego i prawidłowości działania drenażu

5. Analiza wpływu niesprawnego drenażu na fundamenty

6. Wskazanie sposobu naprawy drenażu

7. Przeanalizowanie możliwości zmiany rzędnej zwierciadła wód gruntowych w obrębie drenażu w stosunku do zaprojektowanej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 1603-2020 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokonają Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 22A i Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2,4,6

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać:

  1. w formie papierowej w czterech egzemplarzach.
  2. w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ekspertyzy (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: admtechniczny245@wp.pl. Zainteresowanym złożeniem oferty prześlemy drogą mailową projekt drenażu i projekt posadowienia budynków znajdujących się w obrębie drenażu.