Ekspertyza techniczna – ul. Sikorskiego 3A w Giżycku

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

na wykonanie zadania

Wykonanie ekspertyzy budowlanej w budynku przy ulicy Sikorskiego 3A w Giżycku

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający:

Administrator Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3,11-500 Giżycko

tel. 87 428 25 80

e-mail: admkomunalny@wp.pl

www.administrator-gizycko.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która powinna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Administrator może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie ekspertyzy obejmującej branżę konstrukcyjno – budowlano – architektoniczną

 2. W zakres ekspertyzy nie wchodzą instalacje elektryczne i sanitarne

 3. Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji technicznej budynku

3. W szczególności ekspertyza powinna zawierać co najmniej:

1) Cześć opisową, w tym:

a) przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy,

b) opis ogólny stanu istniejącego,

c) opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych,

d) opis uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania

e) analiza konstrukcji pod względem aktualnych norm obciążeniowych , wiatrowej , śniegowej, obciążeń technologicznych,

f) opis uszkodzeń elementów wykończeniowych mających wpływ na użytkowanie i estetykę obiektu: stan izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, posadzek,pokrycia dachu, tynków ślusarki, stolarki itp.

g) opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów naprawy,

h) odniesienie się istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych , bhp, p-poż w szczególności, zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym i warunków ewakuacji,

2) wnioski i zalecenia – zalecane prace należy podzielić na kategorie:

a) roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją

3) streszczenie i podsumowanie w języku niespecjalistycznym.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

1) w formie papierowej w czterech egzemplarzach.

2) w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf

4. Termin realizacji zamówienia

    • Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie:

– 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Termin składania ofert upływa 13.09.2018 o godz. 10.00

 • Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ADMINISTRATOR Sp. z. o. o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycku w dniu 13.09.2018 o godz. 10:05

 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Katarzyna Dubowska – zarządca zasobów komunalnych

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3

tel. 0 87 428 25 80

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ekspertyzy (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Ogłoszenie wyników