Ekspertyza budowlana – ul. 3-go Maja 42 w Giżycku

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

na wykonanie zadania

Wykonanie ekspertyzy budowlanej fundamentów budynku przy ulicy 3-go Maja 42 w Giżycku

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 42 może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 42

ul. 3-go Maja 42, 11-500 Giżycko

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która powinna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 42 może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie ekspertyzy budowlanej fundamentów budynku obejmującej branżę konstrukcyjno – budowlaną

3. W szczególności ekspertyza powinna zawierać co najmniej:

1) Cześć opisową, w tym:

a) przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy,

b) opis ogólny stanu istniejącego,

c) opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych,

d) opis uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania

e) opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów naprawy,

2) wnioski i zalecenia

3) streszczenie i podsumowanie w języku niespecjalistycznym.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

1) w formie papierowej w czterech egzemplarzach.

2) w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf

4. Termin realizacji zamówienia

    • Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie:

– 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Termin składania ofert upływa 17.11.2020 o godz. 11.00

 • Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ADMINISTRATOR Sp. z. o. o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycku w dniu 17.11.2020 o godz. 11:05

 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Krzysztof Konopka – inspektor ds. technicznych

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3

tel.+48 87 428 25 98

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ekspertyzy (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, bądź nie wybrania żadnej ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,