Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i lokali użytkowych zasobów nieruchomości Miasta Giżycko od 01.08.2017 do 31.12.2017

ADMINISTRATOR Sp. z o. o.

Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

www.administrator-giżycku.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 o wartości poniżej równowartości 30 000 euro  do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania:

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i lokali użytkowych zasobów nieruchomości Miasta Giżycko od 01.08.2017 do 31.12.2017r

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

– 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

– 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Zakres zamówienia:

Prognozowane zużycie energii w okresie 01.08.2017r-31.12.2017r wynosi 84107,21 kWh.

Termin składania ofert upływa 13.07.2017 r. o godz. 1000.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju 110 w dniu 13.07.2017 r.

o godz. 1010.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami: Katarzyna Dubowska  – zarządca zasobów komunalnych, tel. 87 428 25 80, e-mail:  katarzyna.dubowska@administrator-gizycko.pl.

Zawartość oferty:

  • wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1
  • podpisany projekt umowy

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w Administratorze Sp. z o. o. w Giżycku, pok. 8 lub pobrać ze strony internetowej www.administrator-gizycko.pl

Informacja o wyniku przetargu

Dokumentacja przetargowa zakup energii – gminne zasoby

Lista obiektów do przetargu-Miasto Giżycko