Dokumentacja techniczna – ul. Olsztyńska 12a w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wzmocnienia i izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 12A”.

Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
i kosztorysowej
wzmocnienia i izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 12A;

2) wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wszystkich niezbędnych badań, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, w tym wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę;
3) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane;

Oferty należy składać listownie bądź w biurze Spółki ADMINISTRATOR, 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) lub na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia 0503-2021r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 12A.

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Dokumentacja powinna zawierać:

  • projekt budowlano – wykonawczy – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału

  • kosztorys inwestorski – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału

  • przedmiar robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału

  • wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • wersję elektroniczną ww. dokumentacji: część opisowa i rysunki w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej (dwg. lub dxf), kosztorysy i przedmiary w formacie PDF oraz w formie edytowalnej – 1 egzemplarz.

3.Opis przedmiotowego budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem mieszkalnym, wolnostojącym, o wymiarach w rzucie około 22,60×10,30 m. Budynek pochodzi z początku XX w. Budynek murowany, jednopiętrowy,
z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
przykryty dachem dwuspadowym drewnianym wysokim, pokrytym dachówką na deskowaniu szczelnym.

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: admtechniczny245@wp.pl. Zainteresowanym złożeniem oferty prześlemy drogą mailową ocenę stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 12A .