Dokumentacja techniczna – rozbiórka składów ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

na wykonanie zadania

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki pomieszczeń garażowych i składowych położonych w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający:

Administrator Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3,11-500 Giżycko

tel. 87 428 25 80

e-mail: admkomunalny@wp.pl

www.administrator-gizycko.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która powinna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Administrator może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki pomieszczeń garażowych i składowych położonych w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 (mapka w załączeniu)

 2. Zamawiający jest w posiadaniu Pozwolenia nr 9891/2019 Konserwatora Zabytków dotyczącego rozbiórki pomieszczeń składowych i garażowych

 3. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót

Dokumentacja projektowa winna być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

1) w formie papierowej w czterech egzemplarzach.

2) w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf

4. Termin realizacji zamówienia

    • Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie:

– 2 tygodni od daty podpisania umowy – w uzasadnionym przypadku zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia

 • Termin składania ofert upływa 22.11.2019 o godz. 10.00

 • Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ADMINISTRATOR Sp. z. o. o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycku w dniu 22.11.2019 o godz. 10:05

 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Krzysztof Konopka – inspektor ds. technicznych

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3

tel. 0 87 428 25 80

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ekspertyzy (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, bądź nie wybrania żadnej ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.administrator-gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

 

mapa poglądowa- składy i garaże- Dąbrowskiego 6