Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży elektrycznej oraz przeglądy elektryczne w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko

ADMINISTRATOR Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

www.administrator-gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zadania:

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży elektrycznej oraz przeglądy elektryczne w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycko

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży elektrycznej oraz przeglądy elektryczne w budynkach i lokalach położonych na terenie miasta Giżycka.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa Dokumentacją Przetargowa.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Termin wykonania zamówienia: 01.05.2018 do 30.04.2019

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

3.1. Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2019r o godz. 11.00

3.2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Dubowska – zarządca zasobów komunalnych

tel. 504 279 622

e-mail: admkomunalny@wp.pl

4. OPIS SPOSOBU I OCENY OFERTY

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100%

5. INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega prawo do:

  1. swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  2. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
  3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,
  4. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  5. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  6. wyłącznej interpretacji zapisów Dokumentacji Przetargowej,
  7. odrzucenia oferty, jeżeli cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.

Dokumentację Przetargową można odebrać w biurze zarządcy w pokoju nr 8 w godz. od 8 do 15 tej, tel. 87 428 25 80 lub 504 279 622 lub pobrać ze strony internetowej www.administrator-gizycko.pl

 

ogłoszenie o wyniku postępowania -elektryczny-2019

dokumentacja_przetargowa-elektryczny-2019

Załącznik nr 4 do DP-2019