Oferta

Poznaj naszą ofertę

Gwarantujemy, że zarządzanie Państwa nieruchomością będzie wykonywane rzetelnie,
według najnowszych standardów zawodowych i z należytą starannością
przy maksymalnym zaangażowaniu. Cena za zarządzanie nieruchomością – do negocjacji za m2 powierzchni
użytkowej budynku.

OBSŁUGA  ADMINISTRACYJNA:

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością w zakresie udzielanych pełnomocnictw,,
 • rekomendacja, zawieranie umów ubezpieczenia budynku,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów,
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, wielkości udziałów, weryfikowanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości wspólnej,
 • bieżąca obsługa informacyjna właścicieli lokali w sprawach dotyczących nieruchomości, poszczególnych lokali oraz wydawanie zaświadczeń w zakresie przez nich wymaganym,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z ustawą o własności lokali.

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnienie utrzymania nieruchomości wraz z całą infrastrukturą techniczną w należytym stanie technicznym i estetycznym poprzez nadzór nad firmami świadczącymi usługi w zakresie bieżącej konserwacji oraz pogotowia technicznego,
 • wykonywanie przeglądów technicznych na zlecenie,
 • wskazanie niezbędnych działań w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych,
 • przygotowywanie zestawień ofertowych na realizację planowanych prac,
 • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości.

OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA:

 • zakładanie i obsługa rachunków bankowych,
 • przygotowywanie danych do planów gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie księgowości w profesjonalnym programie księgowym dla Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o ustawę o własności lokali, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, osób fizycznych, a w przypadku innych zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużycia mediów, kosztów prac remontowych i modernizacyjnych,
 • pomoc przy uzyskaniu kredytów bankowych na prace remontowo – modernizacyjne nieruchomości,
 • prowadzenie windykacji należności Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • bieżące informowanie o stanie kartotek finansowych indywidualnych właścicieli (e-kartoteka),
 • udzielanie informacji księgowych właścicielom lokali przez pracowników księgowości telefonicznie lub przez pocztę e-mail,
 • analiza kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej w terminach określonych ustawą o własności lokali.

OBSŁUGA PRAWNA:

 • obsługa prawna w zakresie funkcjonowania nieruchomości:
  - porady prawne,
  - przygotowanie pism i opinii
  - pomoc i doradztwo w sporach z dostawcami usług,
 • windykacja należności:
  - sporządzanie pozwów sądowych,
  - sporządzanie wniosków do sądów wieczysto-księgowych o wpis do hipoteki.